Política de privadesa

PROTECCIÓN INTEGRAL LLEIDATANA, S.L. i FARRA SOLSONA, S.L., informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

I garanteix en tot moment l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016 , relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), la normativa Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de els drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSIce).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

PROTECCIÓN INTEGRAL LLEIDATANA, S.L.
C.I.F.: B25731142
Domicili: C/ PERE CABRERA, 16 1r B – 25001 Lleida.
Inscrit al Registre Mercantil de Lleida, Tom 1280, Foli 160, Full L25576, Inscripció 1a, Data 17/08/2011
Telèfon: 973 206 409
Correu electrònic: info@grupseven.com

FARRA SOLSONA, S.L.
C.I.F.: B25577875
Domicili: PARC DE GARDENY, ED. 23 C.I.E. – 25003 Lleida.
Inscrit en el Registre Mercantil de Leida, Tom 929, Foli 179, Full L18109, Inscripció 1a, Data 31/05/2005
Telèfon: 973 206 409
Correu electrònic: info@grupseven.com

En altres paraules, tant PROTECCIÓN INTEGRAL LLEIDATANA, S.L. com FARRA SOLSONA, S.L. (d’ara endavant, conjuntament “Nosaltres” o “els Corresponsables del Tractament”), som Corresponsables del tractament. Això vol dir que hem regulat i ens fem càrrec conjuntament de tractar i protegir les dades personals.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DATS

Les empreses, dacord amb larticle 37.1.a del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, ha designat un Delegat/ada de Protecció de Dades (DPD). El correu electrònic de contacte és: dpd@grupseven.com.

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades facilitades per l’Usuari són utilitzades amb diverses finalitats que s’enumeren a continuació:

DESTINATARIS I TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Finalitat del tractament

Base jurídica per al tractament

Termini de conservació

Gestionar les consultes plantejades a través dels formularis web.

Interès legítim de la Societat per a atendre els requeriments d’informació a través de la web.

Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.

Tractarem les teves dades durant el temps que sigui necessari per a atendre la teva sol·licitud o petició.

Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions.

Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.

Tractarem les teves dades fins que et donis de baixa.

Gestió del procés de selecció de personal i de la relació com a candidat a ocupació.

Consentiment prestat de manera expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.

Tractarem les seves dades durant un màxim de 24 mesos.

Gestionar les incidències i el manteniment de la web.

Interès legítim de la Societat.

Tractarem les seves dades durant el temps necessari per a complir els terminis legals de prescripció que li resultin d’aplicació.

Per complir les finalitats indicades a la present Política de Privadesa, cal que donem accés a les teves dades personals a terceres parts que ens prestin suport en els serveis que t’oferim (Encarats de Tractament).

Els encarregats de tractament per a lexecució dun contracte o prestació dun servei al Responsable, seguint per això les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.

DRETS DELS USUARIS

L’usuari té dret a:

  • Sol·licitar l’accés a les vostres dades personals que s’estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.
  • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a
  • la finalitat per les quals van ser recollides.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan sigui procedent, cas en què es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
  • Dret a la portabilitat de les vostres dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats. les dades es
  • lliuraran de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.
  • Dret a reclamar davant de l’agència espanyola de protecció de dades.

L’Usuari pot exercir els drets anteriorment indicats a l’adreça de correu dpd@grupseven.com, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del DNI o document equivalent, i especificant el dret que voleu exercir.

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals seran facilitades pel propi interessat de manera absolutament voluntària. La manca de facilitar determinades dades o preguntes que poguessin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que se li presentin a l’Usuari, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal , en aquest cas El Responsable informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.

El Responsable us assegura la confidencialitat de les vostres dades personals i us garanteix la seguretat d’aquestes, adoptant les mesures necessàries per evitar la vostra alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els i les menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals sense el consentiment previ del seu pare/mare i/o tutors legals.

Els Usuaris, introduint les seves dades als formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del Responsable, sent voluntària la inclusió de dades als camps restants.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessàries per prestar un servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis que El Responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, les quals són tractades de manera lícita , lleial i transparent en relació amb linteressat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i les llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

BRETXES DE SEGURETAT

El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals de Lleida.